Försäljningsvillkor

Dessa försäljningsvillkor gäller för ditt köp och kontraktet du anländer till med säljaren. Vänligen läs villkoren noggrant så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter. Du kan spara eller skriva ut dessa Villkor så att de kan hänvisas till och läsas vid en senare tidpunkt. Säljaren ska också spara hela kontraktets text och göra den tillgänglig för kunden efter kundens förfrågan.

OBS! Produkter som erbjuds på Best2Serve webshop säljs av CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., med säte i Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Nederländerna och registrerad hos handelskammaren under filnummer 17230750 som handlare av posten och i enlighet med dessa Försäljningsvillkor är "Säljaren".

Dessa villkor gäller från och med den 1 mars 2024.

1. Definitioner

1.1. Kontrakt: Kontraktet som regleras av dessa Villkor som följer av ett erbjudande från Kunden om att köpa Produkter från Säljaren och Säljarens godkännande av Kundens erbjudande. Kontraktet kommer att ingås i svenska språket.
1.2. Kund: Du, den fysiska personen som har beställt hos Säljaren.
1.3. Produkter: Hårdvaruprodukterna som säljs på webbplatsen som kräver transport och fysisk leverans till kunden.
1.4. Säljare: CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., med säte i Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Nederländerna och registrerad hos handelskammaren under filnummer 17230750.
1.5. Villkor: Säljarens nuvarande Försäljningsvillkor.
1.6. Webbplats: https://www.best2serve.com och alla relevanta underdomäner.

2. Användbarhet

2.1. Dessa villkor gäller för alla erbjudanden, avtal och leveranser från Säljaren på webbplatsen om inte annat avtalats.


3. Priser

3.1. Säljarens försäljningspris anges på hemsidan och inkluderar alla avgifter, avgifter och andra avgifter som tillämpas vid försäljningen av säljaren, inklusive moms (om tillämpligt).
3.2. Alla priser och information på webbplatsen är avsedda att vara korrekta och fullständiga. I vissa situationer kan dock prissättning och andra fel uppstå. Kunden har ingen rätt att förlita sig på ett pris som är uppenbart eller väsentligt lägre än det rådande försäljningspriset för den Produkten eller Tjänsten. Om säljarens publicerade pris för en produkt eller tjänst uppenbarligen eller väsentligt är lägre än det rådande försäljningspriset på grund av säljarens prissättning, har Säljaren ingen skyldighet att sälja till det priset och har rätt att säga upp avtalet med kunden innan leverans och leverans. Om Säljaren har erbjudit en produkt eller tjänst till ett pris som är väsentligt eller uppenbart högre än det rådande försäljningspriset för den produkten på grund av ett prissättningsfel och accepterat kundens order till det priset, kommer säljaren att tillåta kunden att säga upp avtalet och eller ersätta kunden för skillnaden mellan det högre priset och det sanna priset.
3.3. Om inte annat anges på webbplatsen och i orderprocessen ingår säljarens leverans- och administrationsavgifter i det slutliga priset som betalas för produkterna. Eventuella avgifter eller avgifter som läggs till produktpriset kommer att vara synliga för kunden under beställningsprocessen och innan kunden lägger ordern.
3.4. Fraktkostnaderna för produkter anges på webbplatsens fraktkostnadssida och anges i orderprocessen.
3.5. Betalning ska ske med betalkort eller kreditkort eller genom användning av annan betalningsmetod som erbjuds på webbplatsen. Eventuella återbetalningar till kunden görs på samma kort eller annan betalningsmetod.

4. Kontraktet

4.1. Kontrakt kommer endast att ingå via webbplatsen och efter Kundens godkännande av dessa villkor.
4.2. När kunden har beställt på webbplatsen kommer säljaren att bekräfta kvittot och efterföljande godkännande på webbplatsen, via SMS eller via e-post. Till dess att Säljarens godkännande inte har bekräftats till kunden har kunden rätt att avbryta ordern och säga upp avtalet.
4.3 Varje kontrakt måste betalas i förskott av leverans med kredit- eller betalkort eller på annat sätt som erbjuds på webbplatsen. Produkterna kommer endast att skickas efter säljarens verifiering av betalningen som gjorts av kunden.
4.4 Kunden är ensam ansvarig för betalning av eventuella avgifter som debiteras av banken, kortföretaget eller annan leverantör av kundens valda betalningsalternativ.

5. Avtalets utförande

5.1. Kundens order och kontrakt kommer att behandlas och utföras när säljaren har erhållit kundens betalning. Säljaren är inte skyldig att skicka några Produkter innan den har mottagit full betalning av priset för den relevanta produkten.
5.2. Säljaren kan vägra enskilda beställningar för flera produkter med olika leveransperioder eller olika leveransadresser.
5.3. Om säljaren inte kan skicka de tillgängliga produkterna inom den leveransperiod som anges på webbplatsen eller orderbekräftelsen, informerar säljaren Kunden om detta och tillåter kunden att säga upp avtalet, i vilket fall eventuell betalning till säljaren kommer att återbetalas.
5.4. Risken för förlust och skada på Produkterna förblir hos Säljaren fram till leverans hos Kundens nominerade leveransadress, då risken kommer att överföras till Kunden.

6. Ångerrätt

6.1. Kunden (konsument) har rätt att återkalla avtalet inom 14 dagar utan att ge någon anledning.
6.2. Återkallandet upphör att gälla efter 14 dagar från dagen Kunden förvärvar fysisk besittning av Produkten. I händelse av att tjänster och digitalt innehåll inte levereras på en materialbärare upphör uttagsperioden efter 14 dagar från dagen efter kontraktets ingående.
6.3. Kunden kan också använda formuläret för återkallande av modell på Säljarens hemsida, men detta är inte obligatoriskt. Om kund väljer att använda ett sådant formulär kan kunden även fylla i och lämna in formulärets uttagningsformulär eller något annat otvetydigt uttalande på webbplatsen. Om kunden använder det här alternativet kommer säljaren utan dröjsmål att meddela kunden en bekräftelse på mottagandet av ett sådant tillbakadragande på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post).
6.4. Kunden kan också använda formuläret för återkallande av modell på Säljarens hemsida, men detta är inte obligatoriskt. Om kund väljer att använda ett sådant formulär kan kunden även fylla i och lämna in formulärets uttagningsformulär eller något annat otvetydigt uttalande på webbplatsen. Om kunden använder det här alternativet kommer säljaren utan dröjsmål att meddela kunden en bekräftelse på mottagandet av ett sådant tillbakadragande på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post).
6.5. För att uppfylla tidsfristen för återkallelse är det tillräckligt för Kunden att skicka meddelandet om utövandet av ångerrätten innan återkallandet har löpt ut.

7. Kundens skyldigheter under återkallandetiden

7.1. Under återkallandetiden ska kunden hantera mottagna produkter och förpackning med försiktighet. Kunden får endast packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion. Som vägledning får kunden endast packa upp, använda och inspektera produkten i den utsträckning det skulle tillåtas om kunden hade köpt produkten från fysiska lokaler som en butik eller ett uttag.
7.2. Kunden är ansvarig för en minskning av Produktens värde om kunden har använt, skadat eller på annat sätt avyttrat produkten på ett sätt som inte överensstämmer med vad som är tillåtet enligt avsnitt 7.1.
7.3. Kunden är inte ansvarig för någon produktminskning om säljaren inte har lämnat kunden med all information om rätten till återkallelse som säljaren är skyldig att tillhandahålla enligt lag innan han går in på kontraktet.

8. Utförande och kostnader för återkallelse

8.1. Om kunden återkallar avtalet ska säljaren ersätta Kunden alla betalningar som mottagits från kunden, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extrakostnader som följer av kundens val av en typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av säljaren) utan otillbörlig dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar från den dag då säljaren informerades om beslutet att dra tillbaka från kontraktet.
8.2. Säljaren kommer att utföra sådan ersättning med samma betalningsmedel som kunden som används för den ursprungliga transaktionen, såvida inte kunden uttryckligen har överenskommit något annat. Under alla omständigheter kommer Kunden inte att betala några avgifter till följd av sådan ersättning.
8.3. Säljaren kan hålla tillbaka ersättning tills säljaren har fått tillbaka produkterna eller kunden har lämnat bevis för att han har skickat tillbaka produkterna, beroende på vilket som är tidigast.
8.4. Kunden ska skicka tillbaka Produkterna utan otillbörlig fördröjning och i vart fall senast 14 dagar från mottagandet av produkterna. Om inte annat uttryckligen nämns i webbshopen måste kunden bära direktkostnaden att returnera produkterna per post. Om Produkten enligt dess natur normalt inte kan returneras per post, måste kunden bära den direkta kostnaden för att returnera produkterna. Kunden är endast ansvarig för något minskat värde på Produkterna som härrör från hanteringen än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.

9. Undantag från rätten till tillbakadragande

9.1. Säljaren är inte skyldig att acceptera återkallelse och återbetala inköpspriset om:
9.1.1. snabbt förgängliga produkter eller produkter med begränsad hållbarhetstid;
9.1.2. förseglad programvara, minne (t.ex. SD- eller USB-minne), ljud- eller videoinspelningar om sådana produkter förseglas efter leverans till kunden;
9.1.3. produkten har anpassats eller gjorts till kundens specifikationer; i den utsträckning säljaren har gjort det klart på webbplatsen eller bekräftat i orderbekräftelsen att sådana produkter är uteslutna från återkallelse och returer.

10. Force majeure

10.1. händelse av force majeure-situation (t.ex. strejker, extrema väderförhållanden), upphävs Säljarens skyldigheter enligt avtalet under force majeure-perioden.

11. Produktgarantier

11.1. Garantin som säljaren ger är begränsad till garantin som utfärdats av tillverkaren av produkterna. Tillverkarens garantier som erbjuds kund kommer inte att begränsa eller negativt påverka kundens rättigheter och rättsmedel enligt lagar om konsumentskydd.
11.2. Tillverkarens garantier finns på webbplatsen.

12. Defekter och rättsmedel

12.1. En produkt är defekt eller inte överensstämmande om den inte överensstämmer med tillverkarens eller säljarens beskrivning eller om den inte kan användas för normala ändamål. Produkten är också defekt om den inte har normal kvalitet och inte fungerar som det kan förväntas.
12.2. Om en produkt befunnits vara defekt vid installation eller användning eller om produkten inte överensstämmer med avtalet måste kunden informera säljaren inom 2 månader efter det att kunden upptäckt eller identifierade bristen eller bristande överensstämmelse men senast 1 år från leveransdatumet.
12.3. Om produkten är defekt eller ej, kan kunden kräva att säljaren åtgärdar felet. Säljaren har rätt att avgöra om produkten ska repareras eller ersättas. Om säljaren vägrar att avhjälpa felet eller ska inom rimlig tid misslyckas, ska kunden efter Kundens eget gottfinnande ha rätt att returnera Produkten och kräva återbetalning eller kräva en lämplig prissänkning om kunden beslutar att behålla den defekta Produkt. Kundens rätt att ansöka om skadestånd enligt lag är inte opåverkad.
12.4. Om produkten är defekt eller ej, kan kunden kräva att säljaren åtgärdar felet. Säljaren har rätt att avgöra om produkten ska repareras eller ersättas. Om säljaren vägrar att avhjälpa felet eller ska inom rimlig tid misslyckas, ska kunden efter Kundens eget gottfinnande ha rätt att returnera Produkten och kräva återbetalning eller kräva en lämplig prissänkning om kunden beslutar att behålla den defekta Produkt. Kundens rätt att ansöka om skadestånd enligt lag är inte opåverkad.
12.5. Fordringar på brister eller bristande överensstämmelse kan inte höjas mot Säljaren och Säljaren har inget ansvar för Kunden om och i den utsträckning:
12.5.1. Felet uppstår eller beror på Kundens missbruk eller missbruk av produkten, brand, vätskekontakt och liknande orsaker som är externa för produkten.
12.5.2. Felet orsakas av Kundens användning av Produkten för oavsett avsikt eller i strid med tillverkarens eller Säljarens instruktioner, manualer eller riktlinjer.
12.5.3. Felet härrör från Kundens egen eller obehörig reparation eller användning av icke-originella reservdelar eller komponenter.

13. Klagomål och tvistlösningar

13.1. Om kunden har ett klagomål om hanteringen av avtalet eller tillhandahållandet av säljarens tjänster i förhållande till kundens inköp av produkterna kan kunden kontakta säljaren via telefonnummer, e-postadress, webblänkar eller postadresser som anges på webbplatsen . För att säljaren ska kunna hantera ett klagomål via telefon eller e-post, vänligen ange:
13.1.1. ordernummer,
13.1.2. Kundens namn och adress,
13.1.3. e-postadress,
13.1.4. en beskrivning av grunden för klagomålet, och
13.1.5. vilka lösningar eller åtgärder som krävs av säljaren
13.2. Säljaren kommer inte att hantera eller svara på några klagomål som uppkommit genom användningen av sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter) om inte detta alternativ erbjuds på webbplatsen.
13.3. Kunden får ett svar på klagomålet inom 14 dagar.
13.4. Kunden (som konsument) kan också rapportera och skicka ett klagomål till det lokala landet Online Dispute Resolution-organ som identifierats på ODR-plattformen av Europeiska kommissionen på http://ec.europa.eu/odr

14. Export

14.1 Produkterna tillverkas enligt specifikationer och är avsedda att användas i länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz (EES). Garantier och korrigerande åtgärder som beviljas kunder som är belägna i denna region gäller kanske inte för kunder som köper produkter från den här regionen.
14.2 Kontraktet och alla produkter omfattas av gällande exportkontrolllagar, inklusive USA: s exportkontrolllagar. Kunden får inte exportera någon produkt som köpts från säljaren till något land utanför EES om det är förbjudet genom exportkontrolllagar. Om kunden planerar att exportera någon produkt som köpts från säljaren till ett annat land måste kunden erhålla de nödvändiga exportlicenser (eller andra myndighetsgodkännanden) innan det görs.
15. Allmänt
15.1. Dessa villkor och eventuella avtal och tvist mellan säljaren och kunden ska vara föremål för nederländska lagar och parterna överlämnar tvist till de behöriga domstolarna i Breda, Nederländerna.
15.2. Om kunden är konsument ska avsnitt 15.1 inte fungera som en begränsning i förhållande till kundens rättigheter enligt lagstiftningen om konsumentskydd för att tillämpa lagarna och lämna in krav, tvist eller konflikt till de behöriga domstolarna i EES-landet där kunden är belägen eller varifrån inköpet görs. Ingenting häri ska begränsa Kundens användning av ODR enligt klausul 13.
15.3. Om en bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte verkställbar, påverkar detta inte giltigheten av de övriga bestämmelserna i dessa villkor.

Kontaktuppgifter

Om kunden har några frågor, klagomål eller kommentarer efter att ha läst dessa allmänna användarvillkor, kontakta säljaren via webbplatsen eller via e-post eller på säljarens adress:

CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
Re.: best2serve.com
Taxandriaweg 8A-8D
5141 PA Waalwijk
The Netherlands
E-post: helpdesk@best2serve.com

Cookies

För att förbättra vår tjänst använder Best2Serve alltid funktionella och analytiska cookies. Vi använder också personliga cookies så att vi och tredje part kan spåra ditt internetbeteende och visa personligt innehåll. Om du vill veta mer kan du läsa allt om vår cookiepolicy. Om du vill använda den bästa versionen av vår webbplats måste du acceptera våra cookies. Du kan göra det genom att klicka på "Acceptera". Du kan när som helst ändra cookieinställningarna. Om du väljer att neka använder vi bara funktionella och analytiska cookies.