Algemene Voorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op uw aankoop en de overeenkomst die u aangaat met de Verkoper. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. U kunt deze Voorwaarden opslaan of printen zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen en lezen. De Verkoper bewaart ook de tekst van de gehele Overeenkomst en verstrekt deze aan de Klant op diens verzoek.

N.B.: Producten die worden aangeboden op de Best2Serve worden verkocht door CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., gevestigd te Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17230750 in de hoedanigheid van merchant of record, voor de toepassing van deze Verkoopvoorwaarden "Verkoper" genoemd.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing sinds 1 maart 2024.

1. Definities

1.1. Overeenkomst: de overeenkomst die beheerst wordt door deze Voorwaarden en die voortvloeit uit een aanbod door de Klant om Producten van de Verkoper te kopen en de aanvaarding door de Verkoper van het aanbod van de Klant. De Overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.
1.2. Klant: u, de natuurlijke persoon die een order heeft geplaatst bij de Verkoper.
1.3. Product(en): de hardware producten die op de Website te koop worden aangeboden en die naar de Klant vervoerd moeten worden en fysiek aan de Klant geleverd moeten worden.
1.4. Verkoper: CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., gevestigd te Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17230750.
1.5. Voorwaarden: deze Verkoopvoorwaarden van de Verkoper.
1.6. Website: https://www.best2serve.com en alle relevante subdomeinen.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen door de Verkoper via de Website, tenzij anders overeengekomen.


3. Prijzen

3.1. De verkoopprijzen van de Verkoper staan vermeld op de Website en zijn inclusief alle rechten, heffingen en andere toeslagen die door de Verkoper worden toegepast op verkopen, waaronder btw (indien van toepassing).
3.2. Alle prijzen en informatie op de Website worden geacht correct en volledig te zijn; in bepaalde situaties kunnen echter prijszettingsfouten en andere fouten optreden. De Klant heeft niet het recht zich te beroepen op een prijs die evident of wezenlijk lager is dan de gangbare verkoopprijs voor dat Product of Dienst. Als de door de Verkoper gepubliceerde prijs voor een Product of Dienst evident of wezenlijk lager is dan de gangbare verkoopprijs als gevolg van een prijszettingsfout aan de zijde van de Verkoper, is de Verkoper niet verplicht het Product of Dienst voor die prijs te verkopen en heeft hij het recht om voor verzending en levering de Overeenkomst met de Klant te beëindigen. Als de Verkoper een Product of Dienst heeft aangeboden voor een prijs die evident of wezenlijk hoger is dan de gangbare consumentenprijs voor dat Product als gevolg van een prijszettingsfout en de order van de Klant voor die prijs aanvaard heeft, geeft de Verkoper de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen of betaalt de Verkoper de Klant het verschil tussen de hogere prijs en de werkelijke prijs terug.
3.3. Tenzij anders bepaald op de Website en in het bestelproces zijn de leverings- en administratiekosten van de Verkoper inbegrepen in de uiteindelijke prijs die voor de Producten verschuldigd is. Alle kosten of vergoedingen die aan de Productprijs worden toegevoegd zullen zichtbaar zijn voor de Klant tijdens het bestelproces en voordat de Klant de order plaatst.
3.4. De verzendkosten voor Producten worden gespecificeerd op de verzendkostenpagina van de Website en vermeld in het bestelproces.
3.5. Betaling vindt plaats via betaalpas of creditcard of door gebruik te maken van een andere betaalwijze die op de Website wordt aangeboden. Eventuele terugbetalingen aan de Klant zullen worden gedaan via dezelfde kaart of dezelfde andere betaalwijze.

4. De Overeenkomst

4.1. Overeenkomsten komen alleen tot stand via de Website en na aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden.
4.2. Als de Klant een order heeft geplaatst op de Website zal de Verkoper de ontvangst en aanvaarding op de Website bevestigen, middels een sms-bericht of e-mailbericht. Zolang de aanvaarding door de Verkoper niet aan de Klant is bevestigd heeft de Klant het recht om de order te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen.
4.3 Iedere Overeenkomst moet vóór levering worden voldaan per creditcard, bankpas of op enige andere op de Website aangeboden wijze. Producten worden alleen verzonden na verificatie door de Verkoper van de door de Klant gedane betaling.
4.4 De Klant is bij uitsluiting aansprakelijk voor de betaling van de eventuele vergoedingen die door zijn bank, creditcardmaatschappij of andere aanbieder van de door de Klant geselecteerde betaalmogelijkheid in rekening worden gebracht.


5. Naleving van de Overeenkomst

5.1. De order van de Klant en de Overeenkomst worden door de Verkoper verwerkt en uitgevoerd als de Verkoper de betaling van de Klant ontvangen heeft. De Verkoper is niet verplicht om Producten te verzenden voordat hij volledige betaling van de prijs voor het desbetreffende Product ontvangen heeft.
5.2. De Verkoper mag afzonderlijke bestellingen voor meerdere Producten met verschillende leveringstermijnen of verschillende leveringsadressen weigeren.
5.3. Als het voor de Verkoper niet mogelijk is om de beschikbare Producten binnen de op de Website of orderbevestiging aangeven leveringstermijn te verzenden, zal de Verkoper de Klant hierover informeren en de Klant de mogelijkheid geven om de Overeenkomst te beëindigen, in welk geval enige aan de Verkoper gedane betaling zal worden terugbetaald.
5.4. Het risico op verlies en schade aan de Producten blijft voor de Verkoper tot aan de levering op het door de Klant opgegeven leveringsadres, waarna het risico overgaat op de Klant.

6. Herroepingsrecht

6.1. De Klant (indien hij of zij een consument is) heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van reden binnen 14 dagen te ontbinden.
6.2. De herroepingsperiode vervalt 14 dagen na de dag waarop de Klant het Product fysiek in ontvangst heeft genomen. In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een tastbare drager worden geleverd loopt de herroepingsperiode 14 dagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst af.
6.3. De Klant kan het modelformulier inzake het herroepingsrecht op de Website van de Verkoper gebruiken, maar dit is niet verplicht. Als de Klant ervoor kiest dit formulier te gebruiken, kan de Klant het modelformulier of enige andere eenduidige verklaring op de Website ook elektronisch invullen en indienen. Als de Klant hiervoor kiest zal de Verkoper de Klant onverwijld een bevestiging van de ontvangst van de herroeping doen toekomen op een duurzaam medium (bijv. per e-mail).
6.4. Om te voldoen aan de uiterste datum voor herroeping is het voldoende voor de Klant om de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingsperiode verstreken is.

7. Verplichtingen van de Klant tijdens de herroepingsperiode

7.1. Tijdens de herroepingsperiode moet de Klant zorgvuldig omgaan met de ontvangen Producten en verpakking. De Klant mag het Product alleen uitpakken of gebruiken voor zover nodig om de aard, eigenschappen en werking van het Product te bepalen. Als richtlijn geldt dat de Klant het Product alleen mag uitpakken, gebruiken en inspecteren voor zover dit zou zijn toegestaan als de Klant het Product in een fysieke locatie, zoals een winkel of outlet, zou hebben gekocht.
7.2. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product als de Klant het Product heeft gebruikt, beschadigd of hier anderszins over beschikt heeft op een wijze die niet strookt met hetgeen toegestaan is krachtens bepaling 7.1.
7.3. De Klant is niet aansprakelijk voor enige waardevermindering van het Product als de Verkoper de Klant niet alle informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht die de Verkoper krachtens de wet voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst moet verstrekken.

8. Uitoefening en kosten van de herroeping

8.1. Als de Klant de Overeenkomst opzegt, dient de Verkoper de Klant de ontvangen betaling terug te betalen, waaronder begrepen de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een wijze van aflevering anders dat de goedkoopste standaardwijze van aflevering die de Verkoper aanbiedt), zonder buitensporige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de Verkoper geïnformeerd werd over het besluit om de Overeenkomst te ontbinden.
8.2. Voor een dergelijke terugbetaling zal de Verkoper dezelfde betaalwijze gebruiken als de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij met de Klant uitdrukkelijk anders overeen is gekomen; de Klant zal in ieder geval geen enkele vergoeding hoeven te betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.
8.3. De Verkoper hoeft pas over te gaan tot terugbetaling als de Verkoper de Producten terugontvangen heeft of zoveel eerder als de Klant bewijs heeft aangeleverd dat de Producten zijn teruggezonden.
8.4. De Klant dient de Producten zonder bovenmatige vertraging terug te zenden en in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de Producten.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de webshop, zijn de directe kosten voor retournering van de Producten per post voor rekening van de Klant. Als het Product vanwege zijn aard niet normaal via de post kan worden geretourneerd, zijn de directe kosten voor het retourneren van de Producten voor rekening van de Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor enige waardevermindering van de Producten voortvloeiend uit de hantering daarvan anders dan nodig om de aard, eigenschappen en werking van de Producten vast te stellen.

9. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

9.1. De Verkoper is niet verplicht om de herroeping te aanvaarden en de koopprijs terug te betalen in geval van:
9.1.1. Producten die snel bederven of Producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
9.1.2. verzegelde software, geheugen (bijv. SD of USB geheugen), audio- of videopnames als de verzegeling van dergelijke producten is verbroken na levering aan de Klant;
9.1.3. een gepersonaliseerd Product of Product vervaardigd volgens specificaties van de Klant; voor zover de Verkoper duidelijk heeft aangegeven op de Website of in de orderbevestiging heeft bevestigd dat dergelijke Producten uitgesloten zijn van het recht op herroeping en retournering.

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht (bijv. staking, extreme weersomstandigheden) worden de verplichtingen van de Verkoper krachtens de Overeenkomst opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt.

11. Productgaranties

11.1. De garantie die de Verkoper geeft is beperkt tot de garantie afgegeven door de fabrikant van de producten. De aan de Klant verleende fabrieksgaranties doen geen afbreuk aan en houden geen beperking in van de rechten en verhaalsmogelijkheden van de Klant krachtens het consumentenbeschermingsrecht.
11.2. De fabrieksgaranties zijn beschikbaar op de Website.

12. Defecten en herstel

12.1. Een Product is defect of niet-conform als het niet voldoet aan de beschrijving van de fabrikant of de Verkoper of als het niet kan worden gebruikt voor normale doeleinden. Het Product is ook defect als het niet het normale kwaliteitsniveau heeft en niet werkt zoals redelijkerwijs te verwachten is.
12.2. Als een Product defect bij installatie of gebruik defect blijkt te zijn of als het Product niet conform de Overeenkomst is, moet de Klant de Verkoper hierover binnen 2 maanden na constatering van het defect of non-conformiteit informeren, echter in ieder geval niet later dan 1 jaar na de datum van levering.
12.3. Als het Product defect of niet-conform is, kan de Klant van de Verkoper verlangen dat hij het defect herstelt. De Verkoper heeft het recht om te bepalen of het Product gerepareerd of vervangen wordt. Als de Verkoper weigert om het defect te herstellen of als het herstel binnen een redelijke termijn faalt, heeft de Klant het recht om naar keuze van de Klant het Product te retourneren en restitutie te vorderen of om een passende korting te vorderen als de Klant besluit om het defecte Product te houden. Dit laat het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen krachtens de wet onverlet.
12.4. Vorderingen wegens defecten of non-conformiteit kunnen niet tegen de Verkoper worden ingesteld en de Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Klant indien en voor zover:
12.4.1. Het defect voortvloeit uit of veroorzaakt is door verkeerd of onoordeelkundig gebruik van het Product door de Klant, brand, contact met vloeistoffen en vergelijkbare externe oorzaken;
12.4.2. Het defect is veroorzaakt door het gebruik van het Product door de Klant voor niet-aangewezen doeleinden of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van de fabrikant of Verkoper;
12.4.3. Het defect voortvloeit uit reparatie door de Klant zelf of door een onbevoegde partij, of het gebruik van niet-originele (reserve)onderdelen.

13. Klachten en geschilbeslechting

13.1. Als de Klant een klacht heeft over de afhandeling van de Overeenkomst of door de Verkoper verleende diensten met betrekking tot de aankoop door de Klant van de Producten, kan de Klant contact opnemen met de Verkoper via de telefoonnummers, e-mailadres, weblinks of postadressen die op de Website genoemd zijn. De volgende gegevens moeten verstrekt worden opdat de Verkoper een klacht per telefoon of e-mail in behandeling kan nemen:
13.1.1. ordernummer,
13.1.2. naam en adres van de Klant,
13.1.3. e-mailadres,
13.1.4. een beschrijving van de reden voor de klacht en
13.1.5. welke genoegdoening of acties van de Verkoper verlangt worden.
13.2. De Verkoper neemt geen klachten in behandeling die via sociale media (bijv. Facebook, Twitter) worden ingediend, tenzij deze mogelijkheid op de Website wordt geboden.
13.3. De Klant ontvangt binnen 14 dagen een antwoord op de klacht.
13.4. De Klant (indien hij of zij een consument is) kan ook een klacht melden en indienen bij de lokale nationale geschillenorganen genoemd op het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr.

14. Export

14.1 De Producten worden vervaardigd in overeenstemming met de specificaties en zijn bestemd voor gebruik in landen van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (EER). De garanties en verhaalsmogelijkheden die klanten worden geboden in deze regio zijn mogelijk niet van toepassing op een Klant van buiten deze regio die Producten koopt.
14.2 De Overeenkomst en alle Producten zijn onderworpen aan de van toepassing zijnde exportwetten van de Verenigde Staten. De Klant mag een van de Verkoper gekocht Product niet exporteren naar een land buiten de EER als dit volgens exportwetten verboden is. Als de Klant voornemens is een Product dat het van de Verkoper heeft gekocht te exporteren naar een ander land moet de Klant de vereiste exportvergunningen (of andere overheidsgoedkeuringen) verkrijgen alvorens hiertoe over te gaan.

15. Algemeen

15.1. Deze Voorwaarden en enige Overeenkomst en geschil tussen de Verkoper en de Klant worden beheerst door Nederlands recht en de partijen zullen alle geschillen bij uitsluiting voorleggen aan de bevoegde rechter te Breda.
15.2. Als de Klant een consument is, heeft 15.1 niet de kracht van een beperking met betrekking tot het recht van de Klant krachtens het consumentenbeschermingsrecht om het recht toe te passen en een vordering, geschil of conflict in te dienen bij de bevoegde rechter binnen het EER land waar de Klant gevestigd is of van waaruit de aankoop is gedaan. Niets in deze Voorwaarden houdt een beperking in van het recht van de Klant op Onlinegeschillenbeslechting (ODR) krachtens bepaling 13.
15.3. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

Contactgegevens

Als de Klant vragen, klachten of opmerkingen heeft na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, kan contact worden opgenomen met de Verkoper via de Website, per e-mail of op het adres van de Verkoper:

CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
Betreft: best2serve.com
Taxandriaweg 8A-8D
5141 PA Waalwijk
Nederland
E-mail: helpdesk@best2serve.com

Cookies

Om Best2Serve voor u nog beter te maken, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies. Ook gebruiken we persoonlijke cookies zodat wij en derde partijen uw internetgedrag kunnen volgen en persoonlijke content kunnen laten zien. Meer weten? Lees alles over ons cookiebeleid. Als u de beste versie van onze website wilt gebruiken dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. Door op ‘accepteren’ te klikken gaat u hiermee akkoord. U kunt uw cookievoorkeuren altijd weer aanpassen. Indien u kiest voor weigeren, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.