Warunki Sprzedaży

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do zakupu dokonanego przez Klienta oraz umowy, którą Klienta zawiera ze Sprzedawcą. Należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki, aby poznać swoje prawa i obowiązki. Można zapisać lub wydrukować niniejsze Warunki, aby móc zapoznać się z nimi w późniejszym terminie. Sprzedawca zapisze również tekst całej Umowy i udostępni go Klientowi na żądanie Klienta.

UWAGA: Produkty oferowane w sklepie internetowym Best2Serve są sprzedawane przez spółkę CEVA Logistics Commerce EMEA B.V. z siedzibą pod adresem Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Holandia i zarejestrowaną w Izbie Handlowej pod numerem 17230750 jako ostateczny sprzedawca, dla celów niniejszych Warunków Sprzedaży zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 1º de março de 2024.

1. Definicje

1.1. Umowa: umowa regulowana niniejszymi Warunkami wynikająca ze złożonej przez Klienta oferty zakupu Produktów od Sprzedawcy i akceptacji oferty Klienta przez Sprzedawcę. Umowa zostanie zawarta w języku polskim.
1.2. Klient: osoba fizyczna, która złożyła zamówienie u Sprzedawcy.
1.3. Produkt(y): produkty sprzętowe oferowane na sprzedaż na Stronie internetowej oraz wymagające transportu i fizycznej dostawy do Klienta.
1.4. Sprzedawca: spółka CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., z siedzibą pod adresem Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Holandia i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 17230750.
1.5. Warunki: obecne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy.
1.6. Strona internetowa: https://www.best2serve.com i wszystkie odpowiednie poddomeny.

2. Zastosowanie

2.1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i dostaw dokonywanych przez Sprzedawcę na Stronie internetowej, chyba że uzgodniono inaczej.

3. Ceny

3.1. Cena sprzedaży Sprzedawcy jest podana na Stronie internetowej i obejmuje wszystkie opłaty celne, należności i inne opłaty naliczone od sprzedaży przez Sprzedawcę w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
3.2. Wszystkie ceny i informacje na Stronie internetowej z założenia powinny być dokładne i kompletne, jednak w niektórych sytuacjach mogą pojawić się błędy w cenach i inne. Klient nie ma prawa polegać na cenie, która jest wyraźnie lub znacząco niższa niż obowiązująca cena detaliczna takiego Produktu lub takiej Usługi. W przypadku gdy opublikowana przez Sprzedawcę cena Produktu lub Usługi jest wyraźnie lub znacząco niższa niż obowiązująca cena detaliczna z powodu błędu w cenie popełnionego przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku sprzedaży po tej cenie i ma prawo do anulowania Umowy z Klientem przed wysyłką i dostawą. Tym samym, jeśli Sprzedawca zaoferował Produkt lub Usługę po cenie, która jest znacząco lub wyraźnie wyższa od obowiązującej ceny detalicznej tego Produktu z powodu błędu w cenie i zaakceptował zamówienie Klienta po tej cenie, Sprzedawca umożliwi Klientowi anulowanie Umowy i/lub zwróci Klientowi różnicę między wyższą ceną a ceną rzeczywistą.
3.3. O ile na Stronie internetowej oraz w procesie zamówienia nie określono inaczej, koszty dostawy i koszty administracyjne Sprzedawcy są wliczone w ostateczną cenę do zapłaty za Produkty. Wszelkie należności i opłaty, które zostaną dodane do ceny Produktu, będą widoczne dla Klienta w trakcie procesu zamówienia i przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3.4. Koszty wysyłki Produktów są określone na Stronie internetowej w zakładce z kosztami wysyłki i określone w procesie zamówienia.
3.5. Płatności należy dokonać kartą debetową lub kredytową lub za pomocą dowolnej innej metody płatności oferowanej na stronie internetowej. Wszelkie zwroty dla Klienta będą dokonywane na tę samą kartę lub inną metodę płatności.

4. Umowa

4.1. Umowy będą zawierane wyłącznie za pośrednictwem Strony internetowej i po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszych Warunków.
4.2. Gdy Klient złoży zamówienie na Stronie internetowej, Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia i późniejszą akceptację na Stronie internetowej, SMS-em lub e-mailem. Do momentu potwierdzenia Klientowi akceptacji Sprzedawcy, Klient ma prawo do anulowania zamówienia i rozwiązania Umowy.
4.3 Każda Umowa musi zostać opłacona przed dostawą za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub za pomocą innych środków oferowanych na Stronie internetowej. Produkty zostaną wysłane dopiero po weryfikacji przez Sprzedawcę płatności dokonanej przez Klienta.
4.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat naliczonych przez jego bank, firmę wydającą kartę lub innego dostawcę wybranej przez Klienta opcji płatności.

5. Wykonanie umowy

5.1. Zamówienie i Umowa Klienta zostaną przetworzone i wykonane, gdy Sprzedawca otrzyma płatność od Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wysyłki żadnych Produktów przed otrzymaniem zapłaty w pełnej wysokości za dany Produkt.
5.2. Sprzedawca może odrzucić pojedyncze zamówienia na wiele Produktów z różnymi terminami dostawy lub różnymi adresami dostawy.
5.3. Jeśli Sprzedawca nie ma możliwości wysyłki Produktów dostępnych w terminie dostawy podanym na Stronie internetowej lub w potwierdzeniu zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i umożliwi Klientowi rozwiązanie Umowy, w takim przypadku wszelkie płatności dokonane na rzecz Sprzedawcy zostaną zwrócone.
5.4. Ryzyko utraty i uszkodzenia Produktów pozostaje odpowiedzialnością Sprzedawcy do momentu dostawy na wskazany przez Klienta adres, po czym ryzyko przechodzi na Klienta.

6. Prawo do odstąpienia

6.1. Klient (będący konsumentem) ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
6.2. Okres odstąpienia wygaśnie po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient fizyczne wejdzie w posiadanie Produktu. W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku, okres odstąpienia wygaśnie po upływie 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
6.3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia dostępnego na Stronie internetowej Sprzedawcy, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zdecyduje się na skorzystanie z takiego formularza, Klient może również elektronicznie wypełnić i przesłać formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne oświadczenie przez Stronę internetową. Jeśli Klient skorzysta z tej opcji, Sprzedawca niezwłocznie przekaże Klientowi potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia na trwałym nośniku (np. przez e-mail).
6.4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby Klient wysłał komunikat dotyczący wykonania prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

7. Obowiązki Klienta w okresie odstąpienia

7.1. W okresie odstąpienia Klient będzie obchodził się z otrzymanymi Produktami i opakowaniami z należytą starannością. Klient może rozpakować lub wykorzystać Produkt wyłącznie w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Produktu. Wskazówka: Klient może rozpakować, wykorzystać i skontrolować Produkt jedynie w zakresie, w jakim byłoby to dozwolone, gdyby Klient zakupił Produkt z fizycznych obiektów, jak sklep lub punkt sprzedaży.
7.2. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Produktu, jeśli Klient wykorzystał, uszkodził lub w inny sposób usunął Produkt w sposób niezgodny z postanowieniami punktu 7.1.
7.3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obniżenie wartości Produktu, jeśli Sprzedawca nie przekazał Klientowi wszystkich informacji dotyczących prawa do odstąpienia, które Sprzedawca jest zobowiązany przekazać zgodnie z prawem przed zawarciem Umowy.

8. Wykonanie i koszt odstąpienia

8.1. Jeśli Klient odstąpi od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi płatność otrzymaną od Klienta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od Umowy.
8.2. Sprzedawca dokona takiego zwrotu za pomocą tych samych środków płatniczych, jakich Klient użył przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaznaczył inaczej; w każdym razie Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.
8.3. Sprzedawca może wstrzymać dokonanie zwrotu do czasu otrzymania przez Sprzedawcę Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu wysłania Produktów, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.
8.4. Klient odeśle Produkty bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktów.
O ile wyraźnie nie zostanie określone inaczej w Sklepie internetowym, Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów drogą pocztową. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony drogą pocztową, Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za obniżenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny, niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Produktów.

9. Wyłączenia prawa do odstąpienia

9.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zaakceptowania odstąpienia i zwrotu ceny zakupu w przypadku:
9.1.1. szybko psujących się Produktów lub jakichkolwiek Produktów o ograniczonym okresie przydatności;
9.1.2. zapieczętowanego oprogramowania, pamięci (na przykład pamięci SD lub USB), nagrań audio lub wideo, jeśli takie produkty zostały odpieczętowane po dostarczeniu do klienta;
9.1.3. gdy Produkt został spersonalizowany lub wykonany zgodnie ze specyfikacją Klienta; w stopniu, w jakim Sprzedawca wyraźnie zaznaczył na Stronie internetowej lub potwierdził w potwierdzeniu zamówienia, że takie Produkty są wyłączone z prawa do odstąpienia i zwrotu.

10. Siła wyższa

10.1. W przypadku wystąpienia siły wyższej (np. strajków, ekstremalnych warunków pogodowych) zobowiązania Sprzedawcy wynikające z Umowy zostają zawieszone w okresie działania siły wyższej.

11. Gwarancje na Produkt

11.1. Gwarancja udzielana przez Sprzedawcę jest ograniczona do gwarancji wystawianej przez producenta produktów. Gwarancje producenta oferowane Klientowi nie ograniczają ani nie wpływają negatywnie na prawa Klienta i środki zaradcze wynikające z przepisów dotyczących ochrony konsumentów.
11.2. Gwarancje producenta są dostępne na Stronie internetowej.

12. Wady i środki zaradcze

12.1. Produkt jest wadliwy lub niezgodny z normami, jeśli nie jest zgodny z opisem producenta lub Sprzedawcy lub nie może być używany do normalnych celów, do których jest przeznaczony. Produkt jest również wadliwy, jeśli jego jakość nie jest odpowiednia i nie działa w sposób, którego można racjonalnie oczekiwać.
12.2. Jeśli Produkt okaże się wadliwy podczas instalacji lub użytkowania lub jeśli Produkt nie jest zgodny z Umową, Klient musi poinformować Sprzedawcę w ciągu 2 miesięcy od momentu wykrycia lub stwierdzenia przez Klienta wady lub niezgodności, ale nie później niż 1 rok od daty dostawy.
12.3. Jeśli Produkt jest wadliwy lub niezgodny z normami, Klient może zażądać od Sprzedawcy usunięcia wady. Sprzedawca jest uprawniony do ustalenia, czy Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Jeśli Sprzedawca odmówi usunięcia wady lub jeśli, w rozsądnym terminie, taka naprawa nie powiedzie się, Klient będzie uprawniony, według własnego uznania, do zwrotu Produktu i zażądania zwrotu pieniędzy lub zażądania odpowiedniej obniżki ceny, jeśli Klient zdecyduje się na zatrzymanie wadliwego Produktu. Prawo klienta do dochodzenia odszkodowania na mocy prawa pozostaje nienaruszone.
12.4. Roszczenia z tytułu wad lub niezgodności nie mogą być wnoszone przeciwko Sprzedawcy, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, jeśli i w zakresie, w jakim:
12.4.1. Wada powstanie w skutek lub będzie wynikiem nadużycia lub niewłaściwego używania produktu przez Klienta, pożaru, kontaktu z cieczą i podobnych przyczyn zewnętrznych w stosunku do Produktu;
12.4.2. Wada jest spowodowana używaniem Produktu przez Klienta do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub wbrew instrukcjom obsługi, innym instrukcjom lub wskazówkom producenta lub Sprzedawcy;
12.4.3. Wada powstanie w skutek nieautoryzowanej naprawy przez Klienta lub użycia nieoryginalnych części zamiennych lub komponentów.

13. Skargi i rozstrzyganie sporów

13.1. Jeśli Klient chce złożyć skargę dotyczącą wykonania Umowy lub świadczenia usług przez Sprzedawcę w związku z zakupem Produktów przez Klienta, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając z numerów telefonów, adresu e-mail, adresów internetowych lub adresów pocztowych wskazanych na Stronie internetowej. Aby Sprzedawca mógł obsłużyć skargę telefonicznie lub mailowo, należy podać:
13.1.1. numer zamówienia;
13.1.2. imię i nazwisko oraz adres Klienta;
13.1.3. adres e-mail;
13.1.4. opis podstawy skargi; oraz
13.1.5. jakie środki zaradcze lub działania są wymagane od Sprzedawcy.
13.2. Sprzedawca nie będzie rozpatrywał skarg złożonych za pośrednictwem mediów społecznościowych (jak Facebook, Twitter) ani nie będzie udzielał na nie odpowiedzi, chyba że taka opcja jest oferowana na Stronie internetowej.
13.3. Klient otrzyma odpowiedź na swoją skargę w ciągu 14 dni.
13.4. Klient (będący konsumentem) może również zgłosić i złożyć skargę do organów ds. internetowego rozstrzygania sporów w danym kraju wskazanych na platformie ODR Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr

14. Eksport

14.1 Produkty są wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami i przeznaczone do użytku w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (EOG). Gwarancje i środki zaradcze przyznane klientom zlokalizowanym w tym regionie mogą nie odnosić się do Klientów kupujących Produkty spoza tego regionu.
14.2 Umowa i wszystkie Produkty podlegają obowiązującym przepisom kontroli eksportu, w tym przepisom kontroli eksportu w USA. Klient nie może eksportować żadnych Produktów zakupionych od Sprzedawcy do żadnego kraju spoza EOG, jeśli jest to zabronione przez przepisy kontroli eksportu. Jeśli Klient planuje eksportować dowolny Produkt zakupiony od Sprzedawcy do innego kraju, Klient musi uzyskać wymagane pozwolenia na wywóz (lub inne zezwolenia rządowe) przed dokonaniem tego.

15. Informacje ogólne

15.1. Niniejsze Warunki, wszelkie Umowy oraz spory między Sprzedawcą a Klientem podlegają prawu holenderskiemu, a strony będą poddawać wszelkie spory wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Bredzie, w Holandii.
15.2. Jeśli Klient jest konsumentem, sekcja 15.1 nie będzie działać jako ograniczenie w odniesieniu do praw Klienta wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów w celu stosowania przepisów prawa i zgłaszania wszelkich roszczeń, sporów lub konfliktów do właściwych sądów w kraju EOG, w którym siedzibę ma Klient, lub z którego dokonano zakupu. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie ogranicza korzystania przez Klienta z ODR zgodnie z punktem 13.
15.3. Jeśli postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag po przeczytaniu niniejszych Ogólnych warunków, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony internetowej, e-maila lub pisząc na adres Sprzedawcy:

CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
Dotyczy: best2serve.com
Taxandriaweg 8A-8D
5141 PA Waalwijk
Holandia
Adres e-mail: helpdesk@best2serve.com

Pliki cookie

W celu polepszenia jakości naszych usług Best2Serve używa funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Używamy także osobistych plików cookie, aby wraz z podmiotami trzecimi śledzić Twój ruch w sieci i dostosowywać treści specjalnie do Ciebie. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o naszych zasadach dotyczących plików cookie. Aby poprawić wrażenia z użytkowania naszej strony, zaakceptuj pliki cookie. W tym celu kliknij przycisk „Zaakceptuj”. Możesz zmienić preferencje plików cookie w każdej chwili. Jeżeli nie wyrazisz zgody, wykorzystamy tylko funkcjonalne i analityczne pliki cookie.