Vilkår og betingelser for salg

Disse vilkårene og betingelsene for salg gjelder for ditt kjøp og avtalen du inngår med selgeren. Vennligst les vilkårene nøye slik at du kjenner dine rettigheter og forpliktelser. Du kan lagre eller skrive ut disse vilkårene, slik at de kan refereres til og leses igjennom senere. Selgeren skal også lagre teksten til hele kontrakten og gjøre den tilgjengelig for kunden etter kundens ønske.

MERK: Produkter som tilbys på Best2Serve webshop er solgt av CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., med hovedkontor i Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Nederland og registrert i Handelskammer under filnummer 17230750 som handelsmann av oppføring og i henhold til disse vilkårene og betingelsene for salg er "selger".

Disse vilkårene gjelder fra 1. mars 2024.

1. Definisjoner

1.1. Kontrakt: Kontrakten regulert av disse Vilkårene som følge av et tilbud fra Kunden om å kjøpe produkter fra Selger og Selgerens godkjenning av kundens tilbud. Kontrakten vil bli inngått i norsk språk.
1.2. Kunden: du, den fysiske personen som har bestilt fra Selger.
1.3. Produkter: maskinvareprodukter som tilbys for salg på nettstedet, og som krever transport og fysisk levering til Kunden.
1.4. Selger: CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., med hovedkontor i Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Nederland, og registrertis handelskammeret under filnummer 17230750.
1.5. Vilkår: Selgerens nåværende vilkår og betingelser for salg.
1.6. Nettside: https://www.best2serve.com og alle relevante underdomener.

2. Gyldighet

2.1. Disse vilkårene gjelder for alle tilbud, kontrakter og leveranser fra selger på nettstedet, med mindre annet er avtalt.

3. Priser

3.1. Selgerens salgspris er oppført på Nettstedet og inkluderer alle avgifter, gebyrer og andre kostnader som gjelder ved salg av Selger, inkludert moms (hvis relevant).
3.2. Alle priser og informasjon på nettsiden er ment å være nøyaktige og komplette; I enkelte tilfeller kan imidlertid prisfeil og andre feil oppstå. Kunden har ikke rett til å stole på en pris som er åpenbart eller vesentlig lavere enn den rådende utsalgsprisen for et produkt eller en tjeneste. Dersom selgerens offentliggjorte pris for et produkt eller en tjeneste er åpenbart eller vesentlig lavere enn den rådende utsalgsprisen på grunn av selgerens prisfeil, har selger ingen forpliktelse til å selge til den prisen og har rett til å kansellere kontrakten med kunden før forsendelse og levering. Tilsvarende, hvis selger har tilbudt et produkt eller en tjeneste til en pris som er vesentlig eller åpenbart høyere enn den rådende utsalgsprisen for det produktet på grunn av en prisfeil og aksepterte kundens bestilling til den prisen, tillater selger kunden å kansellere kontrakten og eller refundere Kunden for forskjellen mellom den høyere prisen og den sanne prisen.
3.3. Med mindre annet er angitt på nettstedet og i bestillingsprosessen, er selgerens leverings- og administrasjonsgebyrer inkludert i den endelige prisen som skal betales for Produktene. Eventuelle gebyrer eller gebyrer som vil bli lagt til Produktprisen, vil være synlige for kunden under bestillingsprosessen og før kunden plasserer bestillingen.
3.4. Fraktkostnadene for Produkter er spesifisert på nettsidenes fraktkostnadsside og spesifisert i bestillingsprosessen.
3.5. Betaling skal skje med debet- eller kredittkort eller ved bruk av annen betalingsmetode som tilbys på Nettstedet. Eventuelle refusjoner til Kunden vil bli gjort til samme kort eller annen betalingsmetode.

4. Kontrakten

4.1. Kontrakter vil bare bli inngått via Nettstedet og etter Kundens godkjennelse av disse. Vilkårene..
4.2. Når kunden har lagt inn en bestilling på nettsiden, vil selgeren bekrefte kvitteringen og påfølgende godkjenning på nettstedet, ved tekstmelding eller via e-post. Inntil selgerens godkjenning ikke er bekreftet til kunden, har kunden rett til å kansellere bestillingen og avslutte kontrakten.
4.3 Hver kontrakt må betales i forskudd av levering med kreditt- eller debetkort eller med andre måter som tilbys på Nettstedet. Produktene vil kun bli sendt etter selgerens bekreftelse av betalingen gjort av kunden.
4.4 Kunden er alene ansvarlig for betaling av gebyrer belastet av banken, kortselskapet eller annen leverandør av kundens valgte betalingsalternativ.


5. Utføring av kontrakt

5.1. Kundens bestilling og kontrakt vil bli behandlet og utført når selger har mottatt kundens betaling. Selgeren er ikke forpliktet til å sende noen Produkter før den har mottatt full betaling av prisen for det aktuelle produktet.
5.2. Selgeren kan nekte å utføre enkeltbestillinger for flere produkter med forskjellige leveringsperioder eller forskjellige leveringsadresser.
5.3. Hvis det ikke er mulig for Selger å sende Produktene som er tilgjengelige innen leveringsperioden nevnt på Nettstedet eller i bestillingsbekreftelsen, vil Selger informere Kunden herom og tillate Kunden å si opp kontrakten, i så fall vil enhver betaling som er gjort til Selger bli refundert.
5.4. Risikoen for tap og skade på Produktene forblir hos selgeren til levering på kundens nominelle leveringsadresse, da risikoen vil overføres til kunden.

6. Angrerett

6.1. Kunden (forbruker) har rett til å trekke seg fra kontrakten innen 14 dager uten å angi noen grunn.
6.2. Oppsigelsestidsperiode utløper etter 14 dager fra dagen Kunden får fysisk eierskap av Produktet. I tilfelle tjenester og digitalt innhold ikke leveres på en fysisk sett, vil angreperioden utløpe etter 14 dager fra dagen etter kontraktens inngåelse.
6.3. Kunden kan også bruke modellens uttaksskjema på Selgerens nettsted, men dette er ikke obligatorisk. Hvis kunden velger å bruke slikt skjema, kan kunden også fylle ut og sende inn modellens uttaksskjema eller annen utvetydig uttalelse på nettsiden elektronisk. Hvis kunden bruker dette alternativet, vil selgeren straks meddele Kunden en bekreftelse på mottak av slik tilbaketrekking på et varig medium (for eksempel via e-post).
6.4. Kunden kan også bruke standard angreskjema på Selgerens nettsted, men dette er ikke obligatorisk. Hvis kunden velger å bruke slikt skjema, kan kunden også fylle ut og sende inn uttaksskjema eller annen utvetydig uttalelse på nettsiden elektronisk. Hvis kunden bruker dette alternativet, vil selgeren straks meddele Kunden en bekreftelse om mottak av slik oppsigelse på et stabilt sett (for eksempel via e-post).
6.5. For å møte oppsigelsesfristen er det tilstrekkelig for Kunden å sende en melding om utøvelsen av rett til å angre før oppsigelsesperioden er utløpt.

7. Krav til Kunden i oppsigelsesperioden

7.1. I løpet av oppsigelsesperioden skal kunden behandle mottatte produkter og emballasje med forsiktighet. Kunden må kun pakke ut eller bruke produktet i den utstrekning det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Som veiledning kan kunden kun pakke ut, bruke og sjekke produktet i den utstrekning dette ville være tillatt dersom Kunden hadde kjøpt produktet fra fysiske lokaler som en butikk eller et utsalgssted.
7.2. Kunden er ansvarlig for nedgang i verdien av Produktet dersom Kunden har brukt, skadet eller på annen måte avhendet Produktet på en måte som ikke stemmer overens med det som er tillatt i henhold til punkt 7.1.
7.3. Kunden er ikke ansvarlig for noen verdiendring av Produktet dersom Selger ikke har gitt Kunden all informasjon om angreretten som Selger er pålagt å gi ved lov før han inngår kontrakten.

8. Utføring og kostnader ved oppsigelse

8.1. Hvis Kunden trekker seg fra Kontrakten, refunderer Selger til Kunden alle betalinger mottatt fra Kunden, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følge av Kundens valg av en annen levering enn den billigste typen av standard levering som tilbys av selger), uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 14 dager fra den dag selger ble informert om avgjørelsen om å trekke seg fra kontrakten.
8.2. Selger vil utføre en slik refusjon med samme betalingsmåte som Kunde brukte til den første transaksjonen, med mindre Kunden har uttrykkelig avtalt annet. Under alle omstendigheter vil Kunden ikke pådra seg gebyrer som følge av slike refusjoner.
8.3. Selger kan holde tilbakebetaling inntil Selger har mottatt Produktene tilbake, eller Kunden har gitt bevis på at han har sendt tilbake Produktene, avhengig av tid.
8.4. Kunden skal sende Produktene uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra mottak av produkter.
Med mindre eksplisitt nevnt annerledes i nettbutikken, må kunden bære den direkte kostnaden for å returnere Produktene via post. Hvis Produktet etter sin natur ikke normalt kan returneres med posten, må Kunden betale den direkte kostnaden for å returnere Produktene. Kunden er bare ansvarlig for eventuelle reduserte verdier av Produktene som følge av håndteringen annet enn det som er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon.

9. Utelukkelser til angreretten

9.1. Selger er ikke forpliktet til å godta tilbaketrekking og refundere kjøpesummen i tilfelle:
9.1.1. raskt fortabelige produkter eller produkter som har begrenset holdbarhetstid;
9.1.2. forseglet programvare, minne (for eksempel SD eller USB-minne), lyd- eller videoopptak hvis slike produkter ble åpnet etter levering til kunden;
9.1.3. Produktet er tilpasset eller gjort til kundens spesifikasjoner; i den utstrekning Selgeren har gjort det klart på Nettstedet eller bekreftet i ordrebekreftelsen om at slike Produkter er unntatt fra tilbaketreknings- og returretten.

10. Force majeure

10.1. I tilfelle en force majeure-situasjon (for eksempel streiker, ekstreme værforhold), suspenderes selgerens forpliktelser i henhold til kontrakten i force majeure-perioden.

11. Produktgarantier

11.1. Garantien som selger gir, er begrenset til garantien utstedt av produsenten av produktene. Leverandørgarantier som tilbys til Kunden, vil ikke begrense eller negativt påvirke Kundens rettigheter og rettsmidler i henhold til forbrukerbeskyttelseslover.
11.2. Produsentens garantier er tilgjengelige på nettsiden.

12. Feil og rettsmidler

12.1. Et produkt er defekt eller ikke i samsvar dersom det ikke overholder produsenten eller selgerbeskrivelsen eller hvis den ikke kan brukes til normale formål. Produktet er også defekt hvis det ikke har normal kvalitet og ikke fungerer som det kan rimelig forventes.
12.2. Hvis et produkt er funnet å være defekt ved installasjon eller bruk eller hvis Produktet ikke overholder Kontrakten, må Kunden underrette selger innen 2 måneder etter at Kunden oppdaget eller identifiserte feilen eller manglende samsvar, men senest 1 år fra leveringsdato.
12.3. Hvis Produktet er defekt eller ikke-samsvar, kan Kunden kreve at selgeren avhjelper feilen. Selger har rett til å avgjøre om produktet skal repareres eller erstattes. Skulle Selger nekte å rette opp feilen eller innen rimelig tid, skal kunden etter kundens skjønn ha rett til å returnere Produktet og kreve tilbakebetaling eller kreve en passende prisreduksjon dersom Kunden bestemmer seg for å holde feilen Produkt. Kundens rett til å kreve erstatning i henhold til loven forblir upåvirket.
12.4. Hvis Produktet er defekt eller ikke-samsvarende, kan Kunden kreve at selgeren avhjelper feilen. Selger har rett til å avgjøre om produktet skal repareres eller erstattes. Skulle Selger nekte å rette opp feilen eller skulle feilen gjeoppstå innen rimelig tid, skal kunden etter kundens skjønn ha rett til å returnere Produktet og kreve tilbakebetaling eller kreve en passende prisreduksjon dersom Kunden bestemmer seg for å holde feil Produkt. Kundens rett til å kreve erstatning i henhold til loven forblir upåvirket.
12.5. Krav på mangler eller manglende samsvar kan ikke heves mot selger og selger har ikke noe ansvar for kunden om og i den grad:
12.5.1. Feilen oppstår eller skyldes Kundens misbruk eller misbruk av Produktet, brann, væskekontakt og lignende eksterne årsaker.
12.5.2. Mangelen er forårsaket av Kundens bruk av Produktet til ikke-beregnet formål eller i strid med produsentens eller Selgerens instruksjoner, manualer eller retningslinjer.
12.5.3. Mangelen stammer fra Kundens egen eller uautorisert reparasjon, eller bruk av ikke-originale reservedeler eller komponenter.

13. Klager og tvisteløsninger

13.1. Hvis kunden har en klage om håndtering av kontrakten eller levering av selgerens tjenester i forhold til kundens kjøp av produktene, kan kunden kontakte selgeren via telefonnummer, e-postadresse, weblinks eller postadresser som er angitt på nettsiden. For at selgeren skal kunne håndtere en klage via telefon eller e-post, vennligst oppgi:
13.1.1. ordrenummer,
13.1.2. kundenavn og adresse,
13.1.3. e-post,
13.1.4. en beskrivelse av grunnlaget for klagen, og
13.1.5. hvilke rettsmidler eller handlinger kreves fra selgeren
13.2. Selgeren vil ikke håndtere eller svare på eventuelle klager som oppstår ved bruk av sosiale medier (for eksempel Facebook, Twitter), med mindre dette alternativet tilbys på nettstedet.
13.3. Kunden mottar svar på klagen innen 14 dager.
13.4. Kunden (som forbruker) kan også rapportere og sende inn en klage til det lokale landets Online Dispute Resolution myndighet identifisert på ODR plattformen av Europeisk Kommisjon at http://ec.europa.eu/odr

14. Eksport

14.1 Produktene er produsert i henhold til spesifikasjoner og beregnet for bruk i landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Sveits (EØS). Garantier og rettsmidler gitt til kunder som befinner seg i denne regionen, kan ikke gjelde for noen kjøpsprodukter fra utenfor denne regionen.
14.2 Kontrakten og alle produktene er underlagt gjeldende eksportkontrolllover, inkludert eksportkontrollloven i USA. Kunden kan ikke eksportere noe produkt som er kjøpt fra selgeren til et hvilket som helst land utenfor EØS hvis det er forbudt i henhold til eksportkontrollloven. Hvis kunden planlegger å eksportere noe produkt som er kjøpt fra selgeren til et annet land, må kunden oppnå de nødvendige eksportlisensene (eller andre myndighetsgodkjenninger) før dette gjøres.

15. Generelt

15.1. Disse vilkårene og enhver kontrakt og tvist mellom selger og kunde skal være underlagt nederlandsk lovgivning, og partene innleverer enhver tvist til de kompetente domstolene i Breda, Nederland.
15.2. Hvis Kunden er forbruker, skal § 15.1 ikke fungere som en begrensning i forhold til Kundens rettigheter i henhold til forbrukerbeskyttelseslover for å anvende lovene og sende inn krav, tvist eller konflikt til de kompetente domstolene i EØS-landet der kunden befinner seg eller hvorfra kjøpet er gjort. Ingenting her skal begrense Kundens bruk av ODR i henhold til punkt 13.
15.3. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er funnet ugyldig eller ikke-håndhevbar, vil dette ikke påvirke gyldigheten av de andre bestemmelsene i disse vilkårene.

Kontaktinformasjon

Hvis kunden har spørsmål, klager eller kommentarer etter å ha lest disse generelle vilkårene, vennligst kontakt selgeren via nettstedet eller via e-post eller på selgerens adresse:

CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
Re.: best2serve.com
Taxandriaweg 8A-8D
5141 PA Waalwijk
The Netherlands
E-post: helpdesk@best2serve.com

Informasjonskapsler

Best2Serve bruker alltid funksjonelle og analytiske informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår til deg. Vi bruker også personlige informasjonskapsler slik at vi og tredjeparter kan spore Internett-adferden din og vise deg tilpasset innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese retningslinjene våre for informasjonskapsler. Hvis du vil bruke den beste versjonen av nettstedet vårt, må du godta informasjonskapslene våre. Du kan gjøre dette ved å klikke på Godta. Du kan endre innstillingene dine for informasjonskapsler når som helst. Hvis du velger å avvise dem, plasserer vi bare funksjonelle og analytiske informasjonskapsler.