Best2Serve
hpsa

Allmänna villkor för Best2Serve

Dessa allmänna villkor gäller för alla dina avtal med www.best2serve.com. Vänligen läs dem noggrant så att du vet vad du kan förvänta dig. Du kan även spara eller skriva ut dessa villkor så att du kan vända dig till dem senare.   Dessa villkor ändrades senast den 29 jan 2014.  

Punkt 1. Definitioner
1.1 www.best2serve.com: Ingram Micro Commerce EMEA B.V., med postadress 5145NW Waalwijk, Energieweg 2, Nederländerna och registrerade vid handelskammaren med registreringsnummer 17230750. 1.2 Kund: Personen som lägger en beställning med https://www.best2serve.com/ 1.3 Avtal: en beställning, ett avtal eller kontrakt mellan www.best2serve.com och kunden, inbegripet allmänna villkor (om tillämpligt). 1.4 Webbplats: www.best2serve.com och alla förbundna underdomäner.  

Punkt 2. Tillämplighet
2.1 Våra allmänna villkor gäller alla erbjudanden, avtal och leveranser från www.best2serve.com om inte annat uttryckligen överenskommits.
2.2 Eventuella villkor från kundens sida som frångår föreliggande allmänna villkor har ingen bindande verkan på www.best2serve.com.  

Punkt 3. Priser
3.1 Alla priser och all information som publiceras på webbplatsen uppges med reservation för uppenbara programmerings- och skrivfel. 3.2 Leveranskostnader och administrativa avgifter är inkluderade i det slutgiltiga totalpris som överenskommits under beställningsprocessen. Detta kommer tydligt att delges kunden på webbplatsen under beställningsprocessen.  
3.3 Summan av fraktkostnaderna kan ses på fraktavgift sidan  

Punkt 4. Tecknande av ett avtal/ångerrätt
4.1 Avtalet börjar inte gälla innan kunden har godkänt www.best2serve.com erbjudande och uppfyllt de åtföljande villkor som ålagts av www.best2serve.com.
4.2 Om kunden har godkänt erbjudandet elektroniskt ska www.best2serve.com på elektronisk väg bekräfta mottagandet av kundens godkännande av deras erbjudande. Så länge som nämnda bekräftelse inte har utfärdats har kunden rätt att häva avtalet.
4.3 Kunden har rätt att häva köpet inom 14 arbetsdagar från den dag då denne mottar produkten, kostnadsfritt och utan att ange orsak. Enbart de direkta kostnaderna för returförsändelsen kommer att tillfalla kunden. www.best2serve.com kommer så snart som möjligt att ersätta kunden för belopp som redan betalats, men inte senare än 14 dagar efter hävandet av köpet. Inom samma period måste www.best2serve.com ha mottagit den returnerade produkten.
4.4 Ångerrätten som hänvisas till i föregående punkt omfattar inte produkter vars förpackning har skadats och/eller öppnats eftersom produkten, i sådant fall, ej längre är säljbar eller får begränsad hållbarhetstid.  

Punkt 5. Fullgörande av avtalet/leveransen
5.1 Din beställning kommer att behandlas så snart www.best2serve.com har mottagit betalning. www.best2serve.com kommer därefter att skicka produkterna till dig så snart som möjligt.
5.2 Betalning i efterskott är enbart möjligt om denna betalningsmetod erbjuds under beställningsprocessen.
5.3 Om det visar sig vara omöjligt att leverera produkter inom den tid som anges på webbplatsen ska www.best2serve.com informera kunden i enlighet därmed så snart som möjligt. Även i detta fall har kunden rätt att häva avtalet.
5.4 Om ingen leveranstid har överenskommits ska www.best2serve.com leverera produkterna inom 30 dagar. Om www.best2serve.com underlåter att leverera produkterna inom denna tid har kunden rätt att häva avtalet.
5.5 www.best2serve.com rekommenderar att kunden undersöker de levererade produkterna och anmäler eventuella defekter inom rimlig tid, helst skriftligen eller via e-post. För vidare information se punkt 9, Defekter.
5.6 Så snart produkterna har levererats till den angivna leveransadressen överförs den risk som är förknippad med produkterna till kunden.  

Punkt 6. Betalning
6.1 Varje köp måste betalas i förväg. Inga varor kommer att skickas förrän kundens betalning har bekräftats.  

Punkt 7. Skadeståndsskyldighet
7.1 Vid force majeure är www.best2serve.com inte skyldiga att ersätta kunden för eventuella skador som denne åsamkats.  

Punkt 8. Garanti
8.1 www.best2serve.com garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller de krav som angivits i avtalet, specifikationerna som angivits i erbjudandet, de rimliga krav avseende felfrihet och/eller användbarhet och alla sådana lagstadgade föreskrifter och/eller myndighetsbestämmelser som finns det datum då avtalet börjar gälla. Om, och där så överenskommits, garanterar www.best2serve.com vidare att produkten är lämplig för all särskild användning utöver dess vanliga användning.
8.2 De garantier som lämnas av www.best2serve.com, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagstadgade rättigheter och kompensationer som gäller för kunden inom ramen för avtalet.  

Punkt 9. Defekter
9.1 Kunden måste anmäla eventuella defekter till www.best2serve.com inom två månader från det att de upptäcks. www.best2serve.com ska besvara alla reklamationer inom 30 dagar.
9.2 Om www.best2serve.com bedömer att reklamationen är berättigad kommer de berörda produkterna att lagas, bytas ut eller återbetalas efter överläggning med kunden. Återbetalningen kommer inte att överstiga det pris som kunden betalat för den berörda produkten.
9.3 Kunden har inte tillåtelse att försöka laga produkten själv.  

Punkt 10. Personuppgifter
10.1 www.best2serve.com behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet med den sekretesspolicy som finns publicerad på webbplatsen.  

Punkt 11. Slutliga bestämmelser
11.1 Dessa villkor har utarbetats i överensstämmelse med det europeiska direktivet om konsumenträttigheter.
11.2 I den mån dessa allmänna villkor eller kraven inom föreskrivna lagar inte föreskriver annat kommer alla eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet att hänvisas till behörig domstol i Amsterdam.
11.3 Om och när en bestämmelse i dessa allmänna villkor visar sig vara ogiltig kommer detta inte att påverka giltigheten hos de allmänna villkoren i sin helhet.
11.4 I dessa villkor kommer ”skriftligen” att anses inbegripa e-post. I detta fall kommer den version av e-postmeddelandet som mottogs eller sparades av www.best2serve.com att räknas som den äkta versionen, såvida inte kunden kan motbevisa dess äkthet.

Punkt 12. Kontaktuppgifter
12.1 Om du har några frågor, klagomål eller synpunkter efter att ha läst dessa allmänna avtalsvillkor, tveka inte att kontakta oss på helpdesk@best2serve.com eller skicka ditt meddelande via post till följande adress:

Ingram Micro Commerce EMEA B.V.
och uppge ”www.best2serve.com”
Energieweg 2
5145NW  Waalwijk
Nederländerna

Best2Serve använder sk cookies för att försäkra att hemsidan fungerar korrekt, för att samla in anynom användarstatistik och för att göra det möjligt att dela sidor via sociala nätverk.