Best2Serve
hpsa

Warunki ogólne Best2Serve

Niniejsze Warunki ogólne odnoszą się do wszystkich umów zawieranych przez Państwo poprzez stronę www.best2serve.com. Prosimy zapoznać się z nimi uważnie, co pozwoli Państwu uniknąć nieoczekiwanych sytuacji. Możecie Państwo również zachować lub wydrukować niniejsze Warunki w celu sięgnięcia po nie w przyszłości.   Niniejsze warunki zostały ostatnio zmienione dnia 29  2014.  

Art. 1. Definicje
1.1 www.best2serve.com: Ingram Micro Commerce EMEA B.V., z siedzibą pod adresem 5145NW Waalwijk, Energieweg 2, Niderlandy zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 17230750.
1.2 Klient: osoba fizyczna składająca zamówienie na stronie www.best2serve.com.
1.3 Umowa: zamówienie lub umowa pomiędzy www.best2serve.com a Klientem, włączając Warunki ogólne (jeśli mają zastosowanie).
1.4 Strona internetowa: www.best2serve.com oraz wszystkie związane z nią poddomeny.  

Art. 2. Zakres obowiązywania
2.1 Nasze Warunki ogólne odnoszą się do wszystkich ofert, umów i dostaw dokonywanych poprzez www.best2serve.com, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
2.2 Wszelkie warunki Klienta odbiegające od niniejszych Warunków ogólnych nie będą obowiązywać w stosunku do www.best2serve.com.  

Art. 3. Ceny 
3.1 Wszystkie ceny i informacje zamieszczone na stronie internetowej podane są z zastrzeżeniem błędów programistycznych i literówek.
3.2 Koszty dostawy i opłaty administracyjne zawarte są w ostatecznej cenie całkowitej uzgodnionej w trakcie składania zamówienia. Zostaną one wyraźnie podane Klientowi na stronie internetowej podczas składania zamówienia.
3.3 Wysokość kosztów przesyki można sprawdzić na stronie kosztów przesyłki.  

Art. 4. Zawieranie umowy / prawo odstąpienia
4.1 Umowa nie zacznie obowiązywać dopóty, dopóki Klient nie zaakceptuje oferty www.best2serve.com i nie spełni związanych z nią warunków narzuconych przez www.best2serve.com.
4.2 Jeśli Klient przyjął ofertę elektronicznie, www.best2serve.com potwierdzi elektronicznie fakt otrzymania akceptacji oferty przez Klienta. Do momentu wydania rzeczonego potwierdzenia Klient ma prawo rozwiązać umowę.
4.3 Klient będzie miał prawo anulować zakup w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu, bezpłatnie i bez podania przyczyny.  Jedynym wydatkiem ponoszonym przez Klienta są bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej. www.best2serve.com zwróci Klientowi wpłacone kwoty jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 14 dni po anulowaniu zakupu.  W tym samym terminie www.best2serve.com musi otrzymać odesłany towar.
4.4 Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim akapicie, nie odnosi się do produktów, których opakowanie zostało uszkodzone i/lub otwarte, ponieważ w takim przypadku produkt nie nadaje się już do sprzedaży lub okres jego przydatności będzie ograniczony.  

Art. 5 Realizacja umowy / dostawy
5.1 Państwa zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty przez www.best2serve.com. Po tym fakcie www.best2serve.com jak najszybciej wyśle do Państwa zamówione produkty.
5.2 Płatność z dołu możliwa jest tylko wtedy, gdy taka metoda płatności została umożliwiona w trakcie składania zamówienia.
5.3 Jeśli dostarczenie produktów w terminie określonym na stronie internetowej okaże się niemożliwe, www.best2serve.com jak najszybciej poinformuje o tym Klienta. Również w takim przypadku Klient będzie miał prawo rozwiązania umowy.
5.4 Jeśli nie uzgodniono żadnego terminu dostawy, www.best2serve.com dostarczy produkty w ciągu 30 dni. Jeśli www.best2serve.com nie dostarczy produktów w tym terminie, Klient będzie miał prawo rozwiązać Umowę.
5.5 www.best2serve.com zaleca Klientowi sprawdzenie dostarczonych produktów i zgłoszenie ewentualnych wad w rozsądnym terminie, najlepiej na piśmie lub pocztą elektroniczną. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz Art. 9. Wady.
5.6 Kiedy tylko produkty zostaną dostarczone pod określony adres dostawy, ryzyko związane z tymi produktami przechodzi na Klienta.  

Art. 6. Płatność
6.1 Każdy zakup musi zostać opłacony z góry. Towary nie zostaną wysłane przed weryfikacją płatności Klienta.  

Art. 7. Odpowiedzialność
7.1 W przypadku zdarzenia siły wyższej, www.best2serve.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za wyrównanie ewentualnej szkody poniesionej przez Klienta.  

Art. 8. Gwarancja
8.1 www.best2serve.com gwarantuje, że produkty i/lub usługi odpowiadają specyfikacjom wskazanym w ofercie oraz spełniają wymagania określone umową, uzasadnione wymogi odnośnie do solidności i/lub użyteczności oraz wszystkie tego rodzaju regulacje ustawowe i/lub zarządzenia władz obowiązujące w dniu wejścia w życie umowy. Jeśli zostanie tak uzgodnione, www.best2serve.com ponadto zagwarantuje, że produkt nadaje się do szczególnego, innego niż normalne, zastosowania.
8.2 Wszelkie gwarancje udzielone przez www.best2serve.com, producenta lub importera nie wyłączają ustawowych praw i środków prawnych dostępnych Klientowi w związku z Umową.

Art.9. Wady
9.1 Klient musi zgłosić www.best2serve.com ewentualną wadę w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia. www.best2serve.com odpowie na ewentualną reklamację w terminie 30 dni.
9.2 Jeśli www.best2serve.com uzna reklamację za uzasadnioną, produkty objęte reklamacją zostaną naprawione lub wymienione lub nastąpi zwrot pieniędzy po uzgodnieniu z Klientem. Kwota zwrotu nie przekroczy ceny zapłaconej przez Klienta za ten produkt.
9.3 Klientowi nie wolno dokonywać prób samodzielnej naprawy.  

Art. 10. Dane osobowe
10.1 www.best2serve.com przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z Polityką prywatności opublikowaną na stronie internetowej.  

Art. 11. Postanowienia końcowe
11.1 Niniejsze warunki zostały sporządzone zgodnie z unijną Dyrektywą w awie praw konsumentów.
11.2 W zakresie, w którym niniejsze Warunki ogólne lub wymogi obowiązującego prawa nie przewidują inaczej, wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z Umową będą przekazane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi w Amsterdamie.
11.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków ogólnych okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność całości Warunków ogólnych.
11.4 W niniejszych warunkach termin „na piśmie” obejmuje również pocztę elektroniczną (e-mail). W takim przypadku jako autentyczna będzie się liczyć wersja wiadomości e-mail otrzymana i przechowywana przez www.best2serve.com, chyba że Klient jest w stanie udowodnić, że nie jest ona autentyczna.  

Art. 12. Dane kontaktowe
12.1 Jeśli po zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami ogólnymi mają Państwo jakieś pytania, zażalenia lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-mail: helpdesk@best2serve.com
lub mogą Państwo przesłać swoje pytania pocztą na następujący adres:

Ingram Micro Commerce EMEA B.V.
www.best2serve.com
Energieweg 2
5145NW Waalwijk
Niderlandy

Best2Serve używa plików cookies, żeby mieć pewność, że strona działa prawidłowo, żeby zbierać anonimowe statystki użytkownika oraz żeby współdzielić strony z portalami społecznościowymi.